Polityka prywatności

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Proszę dokładnie  przeczytać niniejsze Zasady, ponieważ opisują one twoje prawa i obowiązki. Używając tej Strony Użytkownik (Zarejestrowany użytkownik) potwierdza bezwarunkowo, że zapoznał się właściwie z Zasadami i zobowiązuje się ich przestrzegać.

  1. DEFINICJE

1.1. Strona- strona internetowa dostępna pod adresem http://www.greengenius.pl/.

1.2. Zasady- zasady przetwarzania Danych osobowych na Stronie i/lub w aplikacji mobilnej, które opisują podstawowe zasady przetwarzania Danych osobowych oraz innych informacji podczas używania Strony i/lub aplikacji mobilnej oraz zamawiania towarów i usług sprzedawanych na Stronie i/lub w aplikacji mobilnej.

1.3. Kontroler Danych- podmiot, który określa cele i środki przetwarzania Danych osobowych; w tym przypadku Green Genius (Green Genius Sp. z o.o. NIP : 5223030650, siedziba: Polna Corner, ul. Waryńskiego 3A, 00-645 Warszawa,  nr tel.+48 537 537 327 , hello@greengenius.pl).

1.4. Użytkownik- jakakolwiek osoba, która nie jest zarejestrowana na Stronie (zarówno osoba fizyczna, jak i prawna), która używa Strony.

1.5. Zarejestrowany użytkownik-osoba, która zarejestrowała się i ma konto osobiste na Stronie (zarówno osoba fizyczna, jak i prawna).

1.6. Dane osobowe- jakiekolwiek informacje odnoszące się do osoby fizycznej, podmiot danych, który może zostać zidentyfikowany pośrednio lub bezpośrednio zwłaszcza przez odniesienie do takiego identyfikatora jak numer identyfikacyjny, jeden lub więcej czynników specyficznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub  społecznej tej osoby fizycznej.

1.7. Obowiązujące prawa dotyczące ochrony danych osobowych- Rozporządzenie o Ochronie danych Osobowych (UE) 2016/679 i inne obowiązujące akty prawne Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich (łącznie z Republiką Litewską) dotyczące przetwarzania danych Osobowych.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.2. Biorąc pod uwagę Obowiązujące prawa dotyczące ochrony danych osobowych, Green Genius ma prawo w każdym momencie modyfikować, zmieniać lub uzupełniać niniejsze Zasady bez wcześniejszego zawiadomienia Zarejestrowanego Użytkownika (Użytkownika).  Nowe Zasady wchodzą w życie z datą umieszczenia ich na Stronie. Green Genius będzie informował podmioty danych bezpośrednio o jakichkolwiek ważnych zmianach Zasad, jeśli mogą one mieć wpływ na nich lub wymagać ich zgody.

2.3. Podczas przetwarzania Danych osobowych Green Genius stosuje ogólne zasady ochrony danych osobowych, w szczególności, zgodność z prawem, sprawiedliwość, przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizację celu, poprawność, ograniczenie przechowywania, integralność oraz zasady poufności.

  1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podstawa przetwarzania Danych osobowych:

3.1.1. Zgoda podmiotu danych osobowych (Dane osobowe są przetwarzane w celu osiągniecia celów określonych w Art. 3.2.3, 3.2.9 Zasad);

3.1.2. Wykonanie umowy z Zarejestrowanym użytkownikiem (Dane osobowe są przetwarzane w celu osiągniecia celów określonych w Art. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.8.  Zasad);

3.1.3. Obowiązek prawny (Dane osobowe są przetwarzane w celu osiągniecia celów określonych w Art. 3.2.7 Zasad);

3.1.4. Uzasadniony Interes Green Genius: w celu zapewnienia, że Zarejestrowany użytkownik, z którym zawarto umowę jest  zgodny z akceptowalnym profilem ryzyka; odzyskiwanie długów, organizacja archiwów, dostarczanie obecnym klientom informacji o najnowszych produktach  (Dane osobowe są przetwarzane w celu osiągniecia celów określonych w Art. 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8., 3.2.9. Zasad);

3.2. Cele  przetwarzania Danych osobowych:

3.2.1. Identyfikacja Zarejestrowanego użytkownika;

3.2.2. przetwarzanie zamówień na usługi i towary na Stronie i/lub w aplikacji mobilnej;

3.2.3. zapewnienie jakości usług świadczonych przez Green Genius;

3.2.2. rozpatrywanie reklamacji i innych wniosków Użytkowników/Zarejestrowanych użytkowników

3.2.5. zarządzanie długami Zarejestrowanego użytkownika oraz przeniesienie praw do długów Zarejestrowanego użytkownika;

3.2.6. sprawdzenie zdolności kredytowej Zarejestrowanego użytkownika;

3.2.7.Wywiązywanie się z obowiązków prawnych;

3.2.8. obsługa baz danych Zarejestrowanych użytkowników;

3.2.9. marketing bezpośredni.

3.3. Kiedy  Użytkownik rejestruje się na Stronie, Green Genius zbiera jego podstawowe Dane  osobowe konieczne do identyfikacji Użytkownika, które są podane przez Użytkownika w momencie wypełnienia formularza rejestracyjnego, tj. imię, nazwisko, adres e-mailowy oraz numer telefonu. Rejestracja na Stronie nie jest możliwa bez podania takich danych.

3.4. Zarejestrowany użytkownik wyraża swoją zgodę na przetwarzanie swoich  Danych osobowych przez zgodę na niniejsze Zasady.

3.4. Rejestracja na Stronie jest wymagana od Użytkowników, którzy chcą się skontaktować z Green Genius, uzyskać więcej informacji o usługach i produktach Green Genius oraz zamówić usługi i produkty Green Genius.

3.5.  Podczas składania zamówienia na usługi lub produkty Green Genius zbiera dodatkowe Dane Osobowe (tj. datę urodzenia, adres, numer karty kredytowej, numer konta bankowego oraz informacje o koncie) oraz inne informacje, które są konieczne dla stworzenia i złożenia oferty komercyjnej oraz dla poprawnego podpisania zamówienia, tj. poprawnego zawarcia i wykonania umowy ze  Zarejestrowanym użytkownikiem, które jest składane przez Zarejestrowanego użytkownika w momencie wypełnienia formularza zamówienia.

3.6. Historia zamówień Zarejestrowanego użytkownika jest przechowywana na Koncie Zarejestrowanego użytkownika na Stronie, umożliwiając Zarejestrowanemu użytkownikowi przeglądanie swojej historia zamówień w celu generowania powtórnych zamówień. Historia zamówień może być także używana przez Green Genius do celów statystycznych  zgodnie z zasadą minimalizacji danych.

3.7. W momencie otrzymania zgody Zarejestrowanego użytkownika (tj. poprzez zaznaczenie pola wyboru, zamówienie newslettera, etc.) Green Genius może używać i przetwarzać Dane Osobowe Zarejestrowanego użytkownika  do celów marketingu bezpośredniego, tj. tworzenia i wysyłania ofert specjalnych, informacji promocyjnych i innych informacji związanych z działalnością Green Genius, Wiadomościami ze Strony, towarami sprzedawanymi, usługami oferowanymi na niej, etc. Następujące Dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego: nazwisko, imię, adres e-mailowy, numer telefonu, historia zleceń. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego może zostać cofnięta w każdym momencie przez kontakt z Green Genius na adres mailowy hello@greengenius.pl

3.8. Green Genius może użyć adresów e-mailowych Zarejestrowanych użytkowników, którym Green Genius sprzedał towary lub którym świadczył usługi do celów marketingu swoich własnych, podobnych towarów lub usług, jeśli informacja dotycząca wyraźnej, nieograniczonej i łatwej możliwości zaprotestowania przeciwko lub odmowy użycia danych kontaktowych do tego celu jest im dostarczona w wiadomościach marketingowych.

3.9. Green Genius może także użyć Danych osobowych Zarejestrowanego użytkownika w celach złożenia roszczeń, egzekucji lub obrony  swoich roszczeń prawnych.

3.10. W celu zapobiegania oszustwom internetowym oraz w celu upewnienia się, że karta kredytowa lub debetowa nie są używane bez zgody Zarejestrowanego użytkownika Green Genius ma prawo weryfikowania nazwiska, adresu i innych informacji osobowych podanych podczas formowania zamówienia w bazach danych osób trzecich.

  1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Green Genius przestrzega Obowiązujących praw dotyczących ochrony danych osobowych  przy używaniu Danych osobowych.

4.2. Green Genius przetwarza Dane osobowe Zarejestrowanego użytkownika tylko w zakresie i czasie koniecznym do celów przetwarzania Danych osobowych.

4.3. Green Genius mianuje Inspektora ds. ochrony danych, jeśli wymagają tego Obowiązujące prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

4.4. Tylko osoby wyznaczone przez Kontrolera Danych mają prawo do przetwarzania Danych osobowych.

  1. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH I ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA.

5.1. Green Genius jest zobowiązany do ochrony i poufności Danych osobowych, przetwarzania Danych osobowych zgodnie z wymogami Obowiązujących praw dotyczących ochrony danych osobowych,  nieujawniania, nieprzesyłania ani w żaden sposób nietworzenia warunków dostępu do Danych osobowych dla jakiejkolwiek osoby, która nie jest upoważniona do przetwarzania Danych osobowych.

5.2. W celu zapewnienia ochrony Danych osobowych Green Genius wdraża następujące środki ochrony Danych osobowych:

5.2.1. administracyjne (utworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla dokumentów i komputera, danych serwera i ich archiwów, jak również organizacja pracy w różnych dziedzinach działalności, etc.);

5.2.2. bezpieczeństwo techniczne i oprogramowania (administracja systemami informatycznymi oraz bazami danych, przeprowadzanie prac konserwacyjnych miejsc pracy i terenu firmy, ochrona systemów operacyjnych, ochrona przed wirusami komputerowymi, używanie haseł, etc.).

5.3. Jeśli Green Genius  wyznaczy osobę trzecią do przetwarzania  Danych osobowych, wtedy    Green Genius jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tych danych.

  1. DZIELENIE SIĘ I TRANSMISJA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Dane osobowe mogą być dostarczone tylko tym stronom trzecim, z którymi Green Genius podpisał odpowiednie umowy dotyczące Transmisji/Dzielenia się Danymi osobowymi i takie strony trzecie zapewniają adekwatną ochronę transmitowanych  Danych osobowych.

6.2. działając w charakterze Kontrolera danych, Green Genius może przekazać Dane osobowe:

6.2.1.partnerom zapewniającym usługi i dostawę towarów oraz innych zamówień związanych z Zarejestrowanym użytkownikiem;

6.2.2. wewnętrznym i zewnętrznym specjalistom IT;

6.2.3. prawnikom, spółkom zajmującym się dokumentami z danymi dłużników solidarnych;

6.2.4. spółkom, które przejmują długi, komornikom;

6.2.5. w odpowiedzi na wnioski z sądu lub organów publicznych tylko w zakresie koniecznym do prawnej egzekucji istniejącej legislacji lub nakazu sądowego/dokumentu procesowego;

6.2.6. audytorom;

6.2.7. specjalistom marketingowym (jeśli Dane osobowe są przetwarzane do celów marketingowych);

6.2.8. innym stronom trzecim obsługującym bazę danych Użytkowników zarejestrowanych Green Genius;

6.2.9. stronom trzecim za zgodą Zarejestrowanego użytkownika, która może zostać uzyskana indywidualnie.

6.3. Przetwarzając bazę danych Użytkowników Green Genius jest solidarnym kontrolerem danych z Green Genius spółką z ograniczoną odpowiedzialnością na Litwie zgodnie z umową zawartą między stronami. Istota umowy jest dostępna dla Podmiotu danych  przez złożenie wniosku pocztą elektroniczną hello@greengenius.pl. Według umowy Kontroler Danych Green Genius implementuje prawa Podmiotu danych. Jeśli więcej niż jeden kontroler jest zaangażowany w to samo przetwarzanie, wtedy każdy kontroler będzie ponosił odpowiedzialność za całą szkodę w celu zapewnienia skutecznej kompensaty Podmiotu danych .

  1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe potrzebne do marketingu bezpośredniego są przechowywane nie dłużej niż przez 10 lat po ostatnim zakupie dokonanym przez Zarejestrowanego użytkownika.

7.2. Dane osobowe i inne informacje podane podczas składania zamówień i/lub wymagane do wykonania zobowiązań umownych będą chronione przez cały okres obowiązywania umowy zawartej z Zarejestrowanym użytkownikiem, okres gwarancji na zakupione towary/usługi, ale nie dłużej niż przez 10 (dziesięć) lat od daty podpisania umowy.  Dane osobowe potrzebne do zarządzania długami są przechowywane do momentu anulowania długów, ale nie dłużej niż przez 10 lat po ostatnim zakupie dokonanym przez Zarejestrowanego użytkownika. W momencie upływu tego terminu  Dane osobowe Zarejestrowanego użytkownika są bezpiecznie wymazane lub nieodwracalnie  anonimizowane bez wcześniejszego zawiadamiania Zarejestrowanego użytkownika z wyjątkiem Danych osobowych Zarejestrowanego użytkownika, które są niezbędne do funkcjonowania jego konta na Stronie, które są nadal przetwarzane zgodnie z Art. 7.2 i 7.3 niniejszych Zasad.

7.3. Pozostałe Dane osobowe Zarejestrowanego użytkownika są przetwarzane i przechowywane, dopóki Zarejestrowany użytkownik nie usunie swojego Konta ze Strony lub do momentu, kiedy Zarejestrowany użytkownik złoży pisemną deklarację potwierdzającą, że nie zgadza się z przetwarzaniem  Danych osobowych lub kiedy poprosi o zakończenie takiego przetwarzania Danych osobowych.

7.4. Green Genius przechowuje Dane osobowe nie dłużej niż wymagają tego cele przetwarzania Danych osobowych lub Obowiązujące prawa dotyczące ochrony danych osobowych, jeśli stanowią one o dłuższym okresie przechowywania danych. Green Genius dokłada wszelkich starań, aby Dane osobowe i informacje o Zarejestrowanych użytkownikach były aktualne i poprawne.

  1. UŻYCIE PLIKÓW COOKIES

8.1. Green Genius używa systemu plików cookies w  celu zapewnienia użytkownikowi i Zarejestrowanemu użytkownikowi pełnego zakresu usług. Pliki cookies są używane do identyfikowania poprzedniego odwiedzającego Stronę, ustawienia języka Strony, identyfikowania sesji użytkownika, klucza sesji, zbierania statystyk dotyczących odwiedzania Strony oraz analizowania statystyk, do identyfikowania i poprawiania błędów na Stronie.

8.2. Odwiedzając Stronę Użytkownik lub Zarejestrowany użytkownik może wybrać czy będzie używać plików cookies czy nie. Zasady działania plików cookies oraz inne informacje o tych narzędziach są podane w oddzielnej sekcji Strony- www.greengenius.pl/polityka-cookie.

8.3. Green Genius przestrzega Obowiązujących Praw dotyczących Ochrony Danych Osobowych przy wykorzystywaniu plików cookies.

9.IMPLEMETNACJA PRAW ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA

9.1. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie z Green Genius (informacje kontaktowe są podane w Art. 1.3 Zasad), Zarejestrowany użytkownik ma w każdym momencie prawo do poproszenia Green Genius o dostęp i zmianę, wymazanie oraz ograniczenie przetwarzania Danych Osobowych Zarejestrowanego użytkownika, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia takich Danych osobowych.

9.2. Jeśli Zarejestrowany użytkownik stwierdzi, że jego dane są przetwarzane nielegalnie lub jest zaniepokojony działaniami lub brakiem aktywności Green Genius, może zwrócić się do Green Genius za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonicznie (informacje kontaktowe są podane w Art. 1.3 Zasad). W razie nierozwiązania kwestii z Green Genius Zarejestrowany użytkownik ma prawo zwrócić się do Państwowego Inspektora ds.  Ochrony Danych, który jest odpowiedzialny za nadzór i kontrolę praw ochrony Danych.

9.2. W przypadku, gdy Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma on prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie bez uszczerbku dla zgody na przetwarzanie danych poprzedzającej legalność wycofania zgody.

9.3. Zarejestrowany użytkownik może zaktualizować i poprawić swoje Dane osobowe w każdym momencie poprzez swoje konto zarejestrowane na Stronie.

9.4. Green Genius może poprosić Zarejestrowanego użytkownika o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Podmiotu danych.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Dla wygody użytkowników Strona może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich i innej treści, której Green Genius nie może kontrolować. Green Genius nie jest odpowiedzialny za informacje ujawnione przez strony trzecie; nie cenzoruje ich  i niekoniecznie je popiera. Green Genius nie jest także odpowiedzialny za polityki prywatności stron trzecich, włączając w to bez ograniczenia szkody, szkody lub naruszenia, istniejące lub potencjalne polityki dotyczące reklamowania stron trzecich, treść, produkty lub ich niewłaściwe użycie, usługi oraz inne zasoby informacyjne.